Pozwolenia, wnioski środowiskowe

 

 

Gospodarka wodno - ściekowa

Oferujemy sporządzanie pozwoleń, zgłoszeń, ocen i operatów wodnoprawnych w myśl Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku art. 388. W świetle art. 388.2 wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje między innymi przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o  pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566);
 • zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Ponadto w rozumieniu art. 388.3. wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

Sporządzane przez firmę Labotest operaty wodnoprawne wyróżnia najwyższa jakość i skrupulatność, co stanowi ważny czynnik w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

Gospodarka odpadami

Wytwórca odpadów innych niż komunalne jest zobowiązany do:

 • prowadzenia handlu odpadami wyłącznie z innymi firmami posiadającymi odpowiednie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, odzysk lub składowanie odpadów ewentualnie zarejestrowanych w Krajowej Bazie Danych o Odpadach (BDO). Przy czym każda transakcja wymaga karty przekazania odpadu (KPO) jako dowodu przekazania praw i obowiązków do odpadu na jego nabywcę. Warto o tym pamiętać, że jeśli posiadacz odpadów przekazuje je komukolwiek kto nie spełnia powyższych wymogów pozostaje nadal odpowiedzialnym za ich prawidłowe gospodarowanie
 • prowadzenia ewidencji odpadów niezależnie czy odpady są przekazywane z KPO (firmom) czy też na podstawie stosownego oświadczenia wydanego zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym przekazywania odpadów do wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 93 z 2016 r.)
 • przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi
 • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Przedsiębiorca wytwarzający odpady powinien spełnić każdy z powyższych obowiązków ponieważ jeśli wytwarza odpady powinien je przekazywać tylko uprawnionym odbiorcom. Jeśli w firmie w związku z tym "tworzy się KPO to trzeba zaprowadzić ewidencję odpadów. Jeśli powstaje ewidencja to trzeba stworzyć sprawozdanie do Marszałka województwa o sposobach gospodarowania odpadami. A jeśli się okaże że wytworzono w skali roku więcej niż 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne w trakcie pracy instalacji, to należy posiadać zezwolenie na wytwarzanie odpadów.


Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnieni są jedynie wytwórcy odpadów niebezpiecznych wytwarzających je poza instalacjami lub wytwarzający je w instalacjach w ilościach nie większych niż 1000 kg/rok lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilościach nie większych niż 5000 ton/rok. Klasyfikacji odpadów na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne dokonuje się na podstawie właściwości lub składu odpadów. W ustawie o odpadach (Dz. U. poz. 21 z 2013r) podaje się następującą definicję odpadów niebezpiecznych: "Odpady  niebezpieczne  oznaczają  odpady  wykazujące  co  najmniej  jedną spośród  właściwości  niebezpiecznych. Właściwości  powodujące,  że  odpady  są odpadami  niebezpiecznymi,  oraz  warunki  uznania  odpadów  za  niebezpieczne, z wyjątkiem  warunków  uznania  odpadów  za  posiadające  właściwości  zakaźne, określają  przepisy  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr 1357/2014  z dnia  18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  w sprawie  odpadów  oraz  uchylającej  niektóre  dyrektywy  (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm. 4) ), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014”, oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia  8 czerwca  2017 r. zmieniającego  załącznik  III  do  dyrektywy  Parlamentu   Europejskiego   i Rady 2008/98/WE  w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz.  UE L 150  z 14.06.2017,  str. 1),  zwanego  dalej  „rozporządzeniem  (UE) 2017/997”." Tyle definicja z ustawy. Parametry dotyczące składników które mogą powodować że odpad staje się odpadem niebezpiecznym podano w załączniku 4 ww. ustawy o odpadach. W skrócie chodzi o właściwości powodujące że odpad jest niebezpieczny (np. łatwopalność, możliwość skażenia środowiska wodnego itp) oraz wielkość stężenia substancji powodujące że odpad staje się niebezpieczny.


Prócz wytwarzania odpadów, stosowne regulacje wymagane są również w przypadku zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wymogi formalne, w tym niezbędny zakres informacji zawieranych we wnioskach mających na celu uregulowanie stanu prawnego w tym komponencie, przedstawiono w Ustawie o odpadach.

Od 24 stycznia 2018 działa Baza Danych o Odpadach (BDO) pod adresem bdo.mos.gov.pl. Są tam (lub będą) wpisani przedsiębiorcy prowadzący działalność między innymi w zakresie: wprowadzania na rynek produktów, produktów w opakowaniach, zajmują się gospodarką odpadami w tym np. transportem odpadów (obecnie rolę zezwolenia w transporcie pełni wpis do bazy). Szczegółowo określa to art. 50 ustawy o odpadach. Wpisu do rejestru BDO z urzędu dla podmiotów które uzyskały: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Dla firm posiadających stosowne zezwolenia robi to z urzędu. Nowi przedsiębiorcy muszą się zarejestrować poprzez przesłanie do Marszałka województwa odpowiedniego formularza w formie papierowej. Wzory formularzy określono w rozporządzeniu w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Brak wpisu w bazie wyklucza firmę z prowadzenia działalności zgodnie z prawem. 

Nasza Firma opracowuje na rzecz podmiotów gospodarczych, każdy z niżej wymienionych, a przewidzianych prawem dokumentów w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. Firma Labotest opracowuje na rzecz podmiotów gospodarczych każdy z poniższych dokumentów:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 • wniosek o zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • ewidencja odpadów
 • zbiorcze zestawienie odpadów (roczne sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami w firmie)
 • ocena właściwości ekologicznych odpadów (szkodliwości odpadów dla środowiska)
 • podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania (na podstawie testów zgodności) - co roku trzeba zrobić nową
 • opinie ekologiczne o możliwościach odzysku w procesach R10, R14, R15
 • badania i ocena stopnia zanieczyszczeń terenów przemysłowych

 

 

Opłaty

 • Naliczamy opłaty środowiskowe
 • Naliczamy opłaty produktowe

 

 

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Emisja substancji (gazów lub pyłów) do powietrza wymaga pozwolenia, za wyjątkiem przypadków wymienionych w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 881), oraz instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 130 poz. 880 ze zm.). Zwolnieni z obowiązku uregulowania swojego stanu prawnego w tym komponencie są jedynie użytkownicy eksploatujący wyłącznie instalacje:

 • posiadające wyłącznie wentylację grawitacyjną,
 • energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW,
 • do suszenia owoców, warzyw, zboża lub innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności do 30 ton/h,
 • do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 ton,
 • do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • stosowane w gastronomii przystosowanej do obsługi mniej niż 500 osób na dobę,
 • instalacji do oczyszczania ścieków,
 • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej,
 • dygestoria wykorzystywane w celach laboratoryjnych,
 • garaże.

Prócz wymienionych istnieje jeszcze kilka przypadków, wymagających jednak jednoczesnego spełnienia większej ilości szczegółowych warunków. Wszystkie inne instalacje, za pomocą których wprowadzane są do powietrza gazy lub pyły, wymagają stosownego pozwolenia lub co najmniej zgłoszenia. Wymogi formalne, w tym niezbędny zakres informacji zawieranych we wnioskach mających na celu uregulowanie stanu prawnego w tym komponencie, przedstawiono w ustawie Prawo ochrony środowiska. Firma Labotest opracowuje na rzecz podmiotów gospodarczych, każdy z w/w dokumentów.

 

 

Pozwolenie zintegrowane

Instalacje, z których emisja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U z 2014 r., poz. 1169). W ramach procedury konieczne jest również sporządzenie raportu początkowego obrazującego stan elementów środowiska (gleb, wód itp.) przed rozpoczęciem ich eksploatacji.  Wśród dziedzin objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymienić można:

 • instalacje energetyczne do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW,
 • instalacje w przemyśle metalurgicznym,
 • instalacje w przemyśle mineralnym,
 • instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu różnych procesów chemicznych lub biologicznych,
 • instalacje w gospodarce odpadami,
 • inne instalacje o różnych rodzajach działalności np.: przemysł papierniczy, przemysł spożywczy, czy chów lub hodowla zwierząt gospodarskich.

Firma Labotest oferuje sporządzanie pozwoleń zintegrowanych na rzecz podmiotów gospodarczych w obrębie wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Zajmujemy się również sporządzaniem raportu początkowego obejmującego m.in. akredytowaną analizę gleby czy badanie wód. Instalacje wymagające posiadania pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymogi tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Techniques – BAT). Najlepsza dostępna technika oznacza najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska. Jej efektem powinno być eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

 

 

Roczny bilans masy LZO

Coroczne sporządzanie bilansu masy lotnych związków organicznych (LZO) dotyczy instalacji podlegających pod standardy emisyjne. Przedsiębiorca nie ma obowiązku przedkładania go żadnemu organowi, jedynie w przypadku niedotrzymania standardów należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, przedkładając jednocześnie roczny bilans masy LZO. Firma Labotest opracowuje na rzecz podmiotów gospodarczych, w/w dokument.

 

 

Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję zanieczyszczeń

Zgłoszeniu eksploatacji podlegają instalacje, dla których nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia, lecz przed rozpoczęciem ich eksploatacji istnieje obowiązek zgłoszenia jako instalacje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko. Instalacje z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i wymaga zgłoszenia, wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 881), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 130 poz. 880 ze zm.).

 

 

 

Lokalizacja

LABOTEST Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych - Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, (budynek TOFAMY)
87-100 Toruń

Tel.  (56) 619 55 01
   (56) 300 03 19
   (56) 300 03 47


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.