Raporty i ekspertyzy środowiskowe

 

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) jest całością czynności mających na celu określenie możliwości oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, zakresu tego oddziaływania oraz określenia warunków w jakich przedsięwzięcie może zostać zrealizowane.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na obszary Natura 2000 sporządzana jest zgodnie z zasadami zawartymi w Prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U., z 2001 r., Nr 61 poz. 627 ze zm.), ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a także innych aktach prawnych.

Sporządzanie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć jest wymagane dla:

 • planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - tzw. I grupa,
 • planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdy w wyniku przeprowadzonego screeningu właściwy organ stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania - tzw. II grupa.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć z grupy I należy załączyć raport o oddziaływaniu na środowisko, natomiast w przypadku przedsięwzięć z grupy II należy załączyć sporządzoną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana przed uzyskaniem m. in.:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 

 

Outsourcing środowiskowy

W ramach swojej działalności firma Labotest oferuje:

 • sprawowanie nadzoru nad obowiązkami Klienta względem organów ochrony środowiska,
 • sporządzanie okresowych ocen zgodności działania z przepisami ochrony środowiska,
 • przygotowywanie zaleceń wynikających ze zmiany przepisów oraz planowanych inwestycji,
 • uczestnictwo z upoważnienia Klienta w kontrolach prowadzonych przez WIOŚ, Sanepid, starostwo, gminę,
 • planowanie działań naprawczych wynikających z zarządzeń i zaleceń pokontrolnych,
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej.

 

 

Raport oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z etapów oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzenie tego dokumentu jest wymagane w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub w przypadku planu realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdy odpowiedni organ stwierdzi obowiązek jego sporządzenia. Powinien on zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów zawartych w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także zawierać zakres informacji podanych w art. 66 ust. 1 tej ustawy. Firma Labotest oferuje sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko na rzecz podmiotów o różnym charakterze.

 

 

Sprawozdawczość

 • sporządzamy dla marszałka sprawozdania z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • sporządzamy dla marszałka sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • sporządzamy sprawozdania KOBIZE,
 • sporządzamy zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
 • sporządzamy sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
 • sporządzanie sprawozdania opakowaniowego (wytwórcy OPAK-1, importer OPAK-2, eksporter opakowań  OPAK-3),
  sporządzamy sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, i o osiągniętych poziomach zbierania baterii i akumulatorów,
 • prowadzimy ewidencję emisji, zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza,
 • prowadzimy ewidencję emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach,
 • prowadzimy ewidencję wytwarzanych odpadów w oparciu o karty ewidencji i karty przekazania odpadów,
 • prowadzimy pełną ewidencję wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach
  • sporządzanie sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
  • sporządzanie sprawozdań środowiskowych do GUS, WIOŚ, UM itp.

 

 

 

Lokalizacja

LABOTEST Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych - Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, (budynek TOFAMY)
87-100 Toruń

Tel.  (56) 619 55 01
   (56) 300 03 19
   (56) 300 03 47


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.