Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy

Badania czynników szkodliwych w Labotest obejmują:

 

Obowiązek monitorowania środowiska pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych do tego stanowiska pomiarów, tzw. „pomiarów stanowiskowych”. Zgodnie z art. 227 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca, u którego w zakładzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, obowiązany jest do przeprowadzania na swój koszt badań i pomiarów tych czynników z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu. Od dnia 1 stycznia 2009 r. badania i pomiary czynników szkodliwych wykonują wyłącznie laboratoria, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2002 r. systemie oceny zgodności. Należy do nich laboratorium Firmy Labotest oferujące szeroką gamę akredytowanych pomiarów i analiz na stanowiskach pracy. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju! Współpracujemy i zachęcamy do współpracy firmy akredytowane w zakresie poboru prób do powierzania nam do analizy próbników (sączki, płuczki, rurki absorpcyjne).

 

Pomiar hałasu na stanowisku pracy

Oferujemy wykonanie pomiarów hałasu na stanowiskach pracy. W skład pomiarów hałasu wchodzą:

  • pomiar równoważnego dźwięku A,
  • pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A,
  • pomiar szczytowego poziomu dźwięku C,
  • pomiary w pasmach tercjowych,
  • pomiary w pasmach oktawowych,

Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy prowadzimy zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11 oraz zgodnie z procedurami własnymi. Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy, a liczba osób zagrożonych jego skutkami jest trzykrotnie większa od liczby zagrożonych pyłami przemysłowymi, drugim pod względem występowania szkodliwym czynnikiem. Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością, trudnościami w skupieniu uwagi, powodując dysfunkcję aparatu słuchowego prowadzącą do chwilowego lub trwałego uszkodzeniem słuchu. Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu w środowisku pracy zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.04.2014. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.06.2017 – poz. 1348.) i odpowiednio wynoszą one:

1) dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu  ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN wynosi 85 dB;
2) maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB;
3) szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB.

 

 

 

Pomiary oświetlenia 

Oferujemy wykonanie akredytowanych pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy. Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy, a przez to na jej wydajność i jakość. Stanowi o zdrowiu, a niekiedy i o życiu człowieka. Ma wpływ na nastrój, emocje, dobre samopoczucie zatrudnionych osób, a przede wszystkim bezpieczeństwo wykonywanych czynności. Aby praca była bezpieczna, a miejsce jej wykonywania zapewniało oczom komfort pracy, stanowisko pracy musi być oświetlone we właściwy sposób. Oświetlenie stanowisk pracy zaliczane jest do czynników uciążliwych w środowisku pracy. 

Pracodawca, który chce zagwarantować swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi dostosować, a następnie zadbać o właściwą kondycję instalacji oświetleniowych. Potwierdzeniem prawidłowego oświetlenia mogą być pomiary średniego natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia wykonywane przez Firmą Labotest. Badania oświetlenia ogólnego i stref komunikacyjnych wykonujemy w warunkach eksploatacyjnych, po zapadnięciu zmroku. W badanym pomieszczeniu nie może być więcej niż 20% niesprawnych źródeł, a urządzenia oświetleniowe z lampami wyładowczymi muszą być włączone co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem pomiarów.

 

 

 

Pomiary mikroklimatu

Oferujemy wykonanie pomiarów mikroklimatu zimnego, umiarkowanego oraz gorącego na stanowiskach pracy.

Mikroklimat jest jednym z elementów fizycznych występujących w środowisku pracy, który może stanowić czynnik uciążliwy, a nawet szkodliwy. Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska zalicza się temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Zwykle pracownik nie uświadamia sobie wpływu warunków mikroklimatu na sprawność fizyczną, samopoczucie, a także zdrowie dopóki zapewniają mu one normalne funkcjonowanie. Uczucie zmęczenia może wywołać zarówno temperatura za wysoka (20-25 oC to górna granica), jak i za niska (poniżej 15 oC) – to już są warunki, które powodują zmęczenie, spadek koncentracji, a nawet senność. Istnieją trzy rodzaje mikroklimatu: zimny, umiarkowany i gorący.  Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) jest obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy.

 

 

 

Pomiary wydatku energetycznego

Miarą obciążenia fizycznego (ciężkości pracy) jest wartość wydatkowanej energii, czyli wydatek energetyczny określający ilość energii zużytej do wykonania pracy (w kcal lub kJ) Oferujemy wyznaczenie wydatku energetycznego metodą tabelaryczną. Polega ona na wyliczeniu wydatku energetycznego na podstawie tabel opracowanych przez Lehmanna. Jest to metoda dwuetapowa: w etapie pierwszym dokonuje się oceny pozycji podczas pracy i na podstawie tabeli szacuje się wydatek energetyczny, wynikający z utrzymania tej pozycji, Øw etapie drugim na podstawie analizy czynności roboczych, ocenia się główne grupy mięśni wykonujących te czynności i szacuje się wydatek energetyczny (stosując tabelę). Koszt energetyczny pracy określa się poprzez zsumowanie wyników uzyskanych w obu omówionych etapach. Metoda ta wymaga przeprowadzenia dokładnego chronometrażu czynności wykonywanych przez badanego pracownika. Można ją stosować do każdych warunków pracy. Chronometraż powinien być wykonany dla typowego dniach, w którym rytm pracy jest przeciętny i powinien obejmować typowe, powtarzające się czynności związane z obsługą stanowiska pracy. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do wykonania takich badań w okresie do jednego miesiąca od uruchomienia działalności lub w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy Wyniki pomiarów są podstawą do przygotowania oceny ryzyka zawodowego zgodnej ze stanem rzeczywistym.

 

 

 

Pomiary pyłu: frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, krzemionka, zapylenie

Oferujemy wykonanie pomiarów pyłu w tym krzemionki na stanowisku pracy. Wykonujemy pomiary frakcji wdychanej o wymiarach cząsteczki poniżej 100 µm oraz frakcji respirabilnej o wymiarze 3,5 µm).

Oznaczanie frakcji wdychalnej pyłu na stanowisku pracy przeprowadzane jest metodą filtracyjno-wagową. Metoda ta polega na zasysaniu zapylonego powietrza, w warunkach znanego strumienia przepływu powietrza przez filtr pomiarowy. Do oceny wymagana jest określenie czasu przepływu powietrza przez filtr pomiarowy. Oznaczanie frakcji pyłu respiralnego podobnie jak wyżej polega na zasysaniu zapylonego powietrza z tym, że przepływa ono kolejno przez mikrocyklon stanowiący selektor wstępny (zatrzymujący frakcje gruboziarniste), a następnie przez filtr pomiarowy (na którym osadza się pozostała respirabilna frakcja pyłu). Do oceny wymagana jest określenie czasu przepływu powietrza przez filtr pomiarowy i masy pyłu. Masę pyłu zatrzymanego na filtrze wyznacza się jako przyrost masy filtru pomiarowego ważonego przed i po pobraniu próbki pyłu. Stężenie pyłu oblicza się jako stosunek masy pyłu zatrzymanego na filtrze pomiarowym do objętości przefiltrowanego powietrza. Najwyższe odpuszczalne stężenia określone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.04.2014. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.06.2017 – poz. 1348.)   uzależnione są od składu chemicznego i mineralnego pyłu, oraz frakcji a ponadto od zawartości w pyle wolnej krystalicznej krzemionki.

 

 

 

Pomiary czynników chemicznych

Oferujemy wykonanie pomiarów czynników chemicznych. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935). Należy do nich laboratorium Firmy Labotest. Pomiary czynników chemicznych wykonujemy za pomocą precyzyjnych pompek aspiracyjnych wykorzystując materiał adsorbujący, filtrujący lub pochłaniający. Stosujemy filtry membranowe i szklane, rurki z węglem, silikażelem, modyfikowanymi polimerami oraz roztwory pochłaniające. Analizy chemiczne czynników szkodliwych wykonujemy o własne zaplecze aparaturowe, a w szczególnych przypadkach posiłkujemy się akredytowanymi podwykonawcami.

 

Lokalizacja

LABOTEST Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych - Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, (budynek TOFAMY)
87-100 Toruń

Tel.  (56) 619 55 01
   (56) 300 03 19
   (56) 300 03 47


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.