Analiza ścieków, badania wody pitnej

Profil naszej działalności pozwala nam na wykonywanie chemicznej analizy osadów będących efektem ubocznym aktywności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz usług komunalnych. Wymóg należytego zagospodarowania ścieków podlega nie tylko ustawie o odpadach, ale także innym ustawom i rozporządzeniom specyficznym dla ich sposobu powstawania, przeróbki i skali zagrożenia dla środowiska. Przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych ocena ich zawartości jest kluczowa dla optymalizacji pracy oczyszczalni i zaplecza technologicznego, a także dla nieprzekraczania regulowanych przepisami prawnymi limitów.

Profesjonalna analiza osadów pozwala na dokładne określenie składu, zwłaszcza pod kątem estymacji ryzyka skażenia - identyfikacji substancji toksycznych, bakterii i związków metali ciężkich, które po przedostaniu się do gleby są przyczyną degradacji gruntów i zanieczyszczeń środowiska. Przeprowadzenie badań kontrolnych obejmujących osady definiuje ich parametry chemiczne, mikrobiologiczne i biochemiczne, umożliwiając wersyfikację ich jakości i samego procesu eliminacji substancji niebezpiecznych.

Do naszych usług należą:

 

Akredytowana analiza wody

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz chemicznych wody pochodzącej z różnych źródeł. Najczęściej są to:

 • wody przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego,
 • wody z nowych przyłączy wodociągowych, restauracji, punktów gastronomicznych i usługowych,
 • wody butelkowane
 • wody do pojenia drobiu i bydła,  
 • wody powierzchniowe rzek, jezior, strumieni, sztucznych zbiorników,
 • wody z ujęć podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
 • wody z piezometrów kontrolnych składowisk odpadów,
 • wody opadowe i roztopowe,
 • wody obiegów kotłowych,
 • wody z obiegów uzdatniania
 • wody podziemne wykazujące korozyjność względem betonu i stali,
 • wody z basenów i sztucznych zbiorników.

 

Zakres oferowanych przez Labotest badań wody zaspokaja najczęściej oczekiwane potrzeby rynku wynikające z prawnych wymagań ochrony zdrowia lub przewidzianych normami procesów technologicznych i jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb klienta. Umożliwia: monitoring ujęć wody, monitoring składowisk odpadów, a także kontrolę pracy stacji uzdatniania wody, instalacji przemysłowych, dobór składników mieszanek betonu stosowanego w agresywnym środowisku. Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi, a także pojenia drobiu i bydła celem wykonania badań mikrobiologicznych pobieramy do sterylnych, jednorazowych naczyń i przekazujemy naszemu akredytowanemu podwykonawcy. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

 

 

Akredytowana analiza ścieków

 W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz chemicznych ścieków pochodzących z różnych źródeł oraz różnych etapów oczyszczania. Najczęściej są to:

 

 • ścieki komunalne surowe,
 • ścieki komunalne oczyszczone,
 • ścieki przemysłowe,
 • ścieki deszczowe
 • odcieki
 • popłuczyny

 

Zakres oferowanych analiz zaspokaja najczęściej oczekiwane potrzeby rynku wynikające z prawnych wymagań ochrony środowiska, wymagań zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych lub przewidzianych normami procesów technologicznych i jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb klienta. Szeroki wachlarz przeprowadzanych badań umożliwia kontrole pracy oczyszczalni ścieków jako całości oraz poszczególnych jej elementów takich jak pompy, sita, reaktory, systemy napowietrzania, komory osadu czynnego, odstojniki, zgarniacze, stacje dozowania koagulantów i polielektrolitów. W przypadku systemów odwadniających powierzchnie utwardzone: wyznaczenie skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz odstojników. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

 

 

Akredytowana analiza gleby

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz gleb różnego pochodzenia. Należą do nich:

 • gleby rolnicze,
 • gleby ogrodnicze,
 • gleby przeznaczone do stosowania komunalnych osadów ściekowych,
 • gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi,
 • gleby zanieczyszczone w wyniku działalności przemysłowej,
 • gleby wskazane do badań w ramach raportu początkowego.

 

Zakres oferowanych analiz zaspokaja najczęściej oczekiwane potrzeby rynku wynikające z prawnych wymagań ochrony środowiska, i jest modyfikowany do indywidualnych potrzeb klienta przez co umożliwia:

 

 • tworzenie map bonitacyjnych,
 • wykonywanie map rozkładu zanieczyszczeń chemicznych w glebie,
 • wyznaczenie dopuszczalnych dawek do nawożenia osadami komunalnymi,
 • wyznaczenie dopuszczalnych dawek do nawożenia nawozami sztucznymi,
 • optymalizację zasobów pierwiastków przyswajalnych przez rośliny,
 • rozpoznanie stanu zanieczyszczenia gruntu przewidzianego do zakupu lub już zakupionego.

 

Powierzone usługi realizujemy w zależności od potrzeb manualnie lub z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Wyniki analiz obrazujemy poza układem tabelarycznym w formie map ukazujących zasięg i rozkład stężeń mierzonych wskaźników. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju.

 

 

 

Akredytowana analiza odpadów

Dopuszczenie odpadów do składowania na składowisku jest możliwe po wykonaniu stosownych laboratoryjnych badań. Badania przeprowadza wytwórca lub posiadacz odpadów przed ich skierowaniem na składowisko. Badania muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane. Przepisy określają, jakie odpady muszą być badane każdorazowo przed ich skierowaniem na składowisko. Oferujemy szeroki zakres badań obejmujący akredytowane analizy odpadów i wykonanie testów zgodności wraz z opracowaniem karty charakterystyki. Zakres analiz i badań odpadów dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta oraz wymogów odbiorców odpadów. Ponadto oferujemy stały monitoring składowisk odpadów. Wykonane przez nasza Firmę badania oraz sporządzona Karta Charakterystyki Odpadu umożliwia składowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 

 

 

Akredytowana analiza osadów ściekowych

Wykonujemy akredytowane pomiary lotnych związków organicznych (LZO) , związków nieorganicznych i zanieczyszczeń pyłowych. Związki organiczne mierzymy jako sumę LZO wyrażoną w mg C/m3. Pojedyncze substancje organiczne i nieorganiczne pobieramy za pośrednictwem aspiratorów na rurki absorpcyjne, sączki lub płuczki. Do identyfikacji związków organicznych między innymi takich jak: aceton, alkohol etylowy, benzen, etylobenzen, metyloetyloketon (MEK), octan etylu, octan butylu, o,m,p ksyleny, toluen, WWA wykorzystujemy metody instrumentalne: chromatografię gazową opartą o różne detektory oraz chromatografię cieczową. Wskaźniki takie jak amoniak, chlorowodór, fluorowodór, siarkowodór oznaczamy metodami spektrofotometrycznymi.

W przypadku pyłów wykorzystujemy pyłomierz automatyczny lub w szczególnych przypadkach stosujemy metodę słoikową. Zdeponowane na sączkach pyły mineralizujemy w piecu mikrofalowym, a uzyskane analizy poddajemy badaniu za pomocą kilku technik metodą AAS. Wiarygodność badań laboratoryjnych potwierdzamy, stosując certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. Nasze kompetencje potwierdzają wyniki licznych analiz międzylaboratoryjnych. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

 

 

Analiza chemicznych zanieczyszczeń powietrza

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, związków organicznych i nieorganicznych (klikając w zakres badań mogę dokonać wyboru formularza ). Związki organiczne mierzymy jako sumę LZO wyrażoną w mg C/m3. Pojedyncze substancje organiczne i nieorganiczne pobieramy za pośrednictwem aspiratorów na rurki absorpcyjne, sączki lub płuczki. Do identyfikacji związków organicznych miedzy innymi takich jak: aceton, alkohol etylowy, benzen, etylobenzen, metyloetyloketon (MEK), octan etylu, octan butylu, o,m,p ksyleny, toluen, WWA wykorzystujemy metody instrumentalne: chromatografię gazową opartą o różne detektory oraz chromatografię cieczową. Wskaźniki takie jak amoniak, chlorowodór, fluorowodór, siarkowodór oznaczamy metodami spektrofotometrycznymi.

W przypadku pyłów wykorzystujemy pyłomierz automatyczny lub w szczególnych przypadkach stosujemy metodę słoikową. Zdeponowane na sączkach pyły mineralizujemy w piecu mikrofalowym a uzyskane anality poddajemy badaniu za pomocą kilku technik metodą AAS. Wiarygodność analiz laboratoryjnych potwierdzamy stosując certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. Nasze kompetencje potwierdzają wyniki licznych badań międzylaboratoryjnych. Usługi realizujemy w dogodnym dla klienta terminie na terenie całego kraju!

 

Lokalizacja

LABOTEST Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych - Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67, (budynek TOFAMY)
87-100 Toruń

Tel.  (56) 619 55 01
   (56) 300 03 19
   (56) 300 03 47


E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.