Pozwolenia zintegrowane

Pozyskiwanie decyzji

Firma Labotest z powodzeniem sporządza niezbędną dokumentację celem uzyskania w/w pozwolenia.

Prace studialne

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek posiadania stosownych decyzji administracyjnych. Stosownie do indywidualnego przypadku może to być pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie sektorowe.

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska z niektórych rodzajów instalacji, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 (Dz.U.2002.122.1055). Pozwolenia sektorowe to te które regulują zasady wprowadzania do środowiska poszczególnych komponentów.

Co oferujemy?

Firma Labotest w ramach w/w prawnego obowiązku oferuje sporządzanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub wniosków o wydanie właściwego pozwolenia sektorowego takich jak:

 • studium ochrony powietrza (wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do środowiska),
 • zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję zanieczyszczeń,
 • operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków i wód opadowych do wód powierzchniowych,
 • operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków i wód opadowych do ziemi,
 • operat na wprowadzanie ścieków przemysłowych i wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych,
 • operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych,
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych,
 • operat na eksploatację urządzeń wodnych służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wód,
 • operat na eksploatację urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych,
 • program gospodarki odpadami,
 • program ochrony przed hałasem,
 • KIP