dymiący komin

Pomiary emisji

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, pomiary skuteczności działania urządzeń odpylających, pomiary LZO...

POMIARY EMISJI

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz lotnych związków organicznych jako sumy LZO wyrażonej w mg C/m3. Oraz wielu innych związków organicznych i nieorganicznych pobieranych na rurki absorpcyjne lub płuczki. Pomiary poprzedzamy wizytą u klienta wskazując zgodną z PN lokalizacje stanowisk pomiarowych oraz zapoznając się z specyfiką pracy instalacji. Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych realizujemy za pomocą automatycznego pyłomierza. Jego wykorzystanie połączone z analizą laboratoryjną umożliwia wyznaczenie emisji:

 • pyłu ogólnego,
 • pyłu PM10,
 • pyłu PM2,5.

Do identyfikacji związków organicznych wykorzystujemy posiadane chromatografy gazowe z różnymi detektorami. Wiarygodność analiz laboratoryjnych potwierdzamy stosując certyfikowane wzorce i materiały odniesienia. W oparciu o posiadaną aparaturę wyznaczamy wielkość emisji takich substancji organicznych jak:

 • aceton,
 • alkohol etylowy,
 • benzen,
 • etylobenzen,
 • metyloetyloketon (MEK),
 • octan etylu,
 • octan butylu,
 • o,m,p ksyleny,
 • toluen.

Wyznaczamy również emisję takich substancji nieorganicznych m.in. amoniaku.

Wykonujemy ponadto na rzecz innych laboratoriów pomiarowych akredytowane analizy chemiczne z nadesłanych próbników.