badanie gleby

Monitoring

składowisk, wód opadowych

MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW

Oferujemy wszechstronne usługi związane z monitoringiem składowisk odpadów w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, Dz.U.2002.220.1858 z póź.zm. obejmujące swoim zakresem:

  • analizy chemiczne wód podziemnych,
  • analizy chemiczne odcieków,
  • pomiary emisji biogazu,
  • geodezyjne pomiary stateczności skarp,
  • geodezyjne pomiary zmiany geometrii czaszy składowiska,
  • zakładanie reperów,
  • testy wymywalności odpadów.

Oferujemy monitoring ujęć wody pitnej, systemów uzdatniania wód technologicznych, systemów oczyszczenia ścieków, systemów podczyszczania wód opadowych, skuteczności systemów filtracji i separacji ze szczególnym uwzględnieniem zawiesin i substancji ropopochodnych. Wykonujemy pompowania oczyszczające piezometrów oraz pomiary lustra wody.