mapa

GIS

Konwersje danych przestrzennych, numeryczne modele terenu, przetwarzanie danych rastrowych...

INNE USGI

Nasza firma przeprowadza kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze dla ka縟ego rodzaju obszaru i przedsi陊zi阠ia tj. obiekty liniowe (drogi, linie kolejowe, ruroci眊i itp.), oraz powierzchniowe (obszar體 Natura 2000, zbiornik體 wodnych itp.). Inwentaryzacj sporz眃zane s w oparciu o odpowiedni metodyk bada. Podczas wizji terenowych okre秎amy stan przyrody o縴wionej i nieo縴wionej, dokumentujemy za pomoc zdj赕 oraz mapujemy przy u縴ciu narz阣zi GIS.

Oferujemy:

 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • mapy widokowe,
 • oceny u縴tkowania zlewni,
 • opracowanie hydrologii zlewni,
 • analizy przestrzenne,
 • konwersje danych przestrzennych,
 • modelowanie map 3D,
 • numeryczne modele terenu,
 • przetwarzanie danych rastrowych.

Polecamy us硊gi polegaj眂e na tworzeniu:

 • interaktywnych plan體 miast,
 • interaktywnych plan體 gmin.

iadczymy us硊gi polegaj眂e na:

 • przetwarzaniu zasob體 archiwalnych do postaci cyfrowej,
 • tworzeniu cyfrowych map infrastruktury,
 • tworzeniu baz danych.