Ochrona gleby

Analizy chemiczne

wód, ścieków, gleb, komunalnych osadów ściekowych, osadów dennych, odpadów, pasz, zanieczyszczeń powietrza, żywności

ANALIZY CHEMICZNE

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres akredytowanych analiz chemicznych m.in. wody, gleby oraz ścieków i osadów. Badania te zaspokajają najczęściej oczekiwane potrzeby rynku w związku z prawnymi wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Służą one ponadto kontroli technologicznej instalacji przemysłowych, kontroli surowców i produktów.

Wykonujemy analizy

 • wód przeznaczonych do spożycia,
 • wód powierzchniowych, podziemnych, opadowych,
 • wód agresywnych względem betonu i stali,
 • wód kotłowych i kamienia kotłowego,
 • ścieków komunalnych surowych i oczyszczonych,
 • ścieków przemysłowych,
 • komunalnych osadów ściekowych,
 • gleb rolniczych,
 • gleb skażonych zanieczyszczeniami przemysłowymi,
 • osadów dennych jezior i sztucznych zbiorników,
 • odpadów (test wymywalności),
 • zanieczyszczeń powietrza (związki organiczne i nieorganiczne).

Akredytowane badanie wody

Na podstawie uzyskanych wyników badań opiniujemy jakość wody przeznaczonej do spożycia, kwalifikujemy jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Określamy parametry istotne przy ustalaniu składu betonu narażonego na agresywne środowisko oraz weryfikujemy poprawność pracy Stacji Uzdatniania Wody i parametrów pracy obiegów wodno-parowych.

Posiadana akredytacja sprawia, że wyniki wykonywanych przez nas analiz ścieków, wód opadowych, gleb, osadów są honorowane przez wszystkie organy kontrolujące stan środowiska.

Labotest wykonuje szeroki zakres badań wskazujących na rodzaj i skalę zanieczyszczenia gleb użytkowanych przemysłowo. Na podstawie analiz wykonujemy mapy ilustrujące zasięg i stężenie poszczególnych zanieczyszczeń.