Pobór prób - Analizy chemiczne - Pomiary emisji - Monitoring - Pomiary hałasu - Pomiary na stanowiskach pracy - Obsługa inwestorów - Prace studialne - Inne usługi

O FIRMIE


Podstawę istnienia i rozwoju nasze Firmy stanowi działalności polegająca na świadczeniu usług z zakresu ochrony środowiska i ochrony stanowisk pracy. Sprowadza się ona do wykonywania analiz chemicznych, pomiarów emisji, pomiarów na stanowiskach pracy, opracowywaniu przewidzianych prawem dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń.

Obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska sprawiają, że częstokroć spotykamy się z klientami już na etapie koncepcji nowego przedsięwzięcia. Doradzamy przy zakupie nieruchomości lub terenów inwestycyjnych. Opracowujemy KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia), raporty i wszelkie pozostały dokumenty niezbędne do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Prowadzimy w ich imieniu procedury, reprezentujemy przez stosownymi organami i współuczestniczymy w kontrolach.

Na etapie eksploatacji instalacji wykonujemy analizy chemiczne: wody, ścieków, gleb, osadów, pomiary: emisji pyłów, LZO i indywidualnych związków organicznych, hałasu, pomiary BHP na stanowiskach pracy. Przygotowujemy wnioski w wydanie pozwoleń wodnoprawnych, decyzji na emisję gazów i pyłów, pozwoleń zintegrowanego lub pozwoleń sektorowych. Ponadto świadczymy pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm (m.in. naliczanie opłat, wypełnianie sprawozdań GUS, PRTR, KOBIZE i.t.d.)

Prowadzimy obsługę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, stacji paliw, obiektów przemysłowych, liniowych źródeł zanieczyszczeń ( autostrad, dróg krajowych, linii kolejowych, linii tramwajowych, linii energetycznych.

Podejmujemy się realizacji usług wynikających z indywidualnych potrzeb podmiotów gospodarczych różnych branż. Świadczymy wysoce specjalistyczne usługi w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych, opracowań ekofizjograficznych i map tematycznych w oparciu o GIS.

NASZA OFERTA

pobór prób

Pobór prób

Oferujemy akredytowane usługi próbobiorcze próbek przeznaczonych do badań: - chemicznych, - mikrobiologicznych - parazytologicznych.

analizy chemiczne

Analizy chemiczne

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres analiz chemicznych. Zaspokajają one potrzeby rynku w związku z prawnymi wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia.

pomiary emisji

Pomiary emisji

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz lotnych związków organicznych jako sumy LZO wyrażonej w mg C/m3.

monitoring składowisk

Monitoring składowisk

Oferujemy wszechstronne usługi związane z monitoringiem składowisk odpadów w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.

pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z pomiarami akustycznymi, ich interpretacją oraz ilustracją wyników w układach tabelarycznych i w formie map.

pomiary na stanowiskach pracy

Pomiary na stanowiskach pracy

Obowiązek monitorowania środowiska na stanowisku pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych do stanowiska pomiarów, tzw. "pomiarów stanowiskowych".

obsługa inwestorów

Obsługa inwestorów

Oferujemy kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska poprzez sporządzanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych.

prace studialne

Prace studialne

Firma Labotest oferuje opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub wniosków o wydanie właściwego pozwolenia sektorowego.

KONTAKT

Nazwa firmy

"Labotest" Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki

Adres firmy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67
87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

Telefon: 56 619-55-01
Fax: 56 619-55-02

Kontakt internetowy

Biuro: biuro@labotest.com.pl
Szef: szef@labotest.com.pl