Pobór prób - Analizy chemiczne - Pomiary emisji - Monitoring - Pomiary hałasu - Pomiary na stanowiskach pracy - Obsługa inwestorów - Prace studialne - Inne usługi

O FIRMIE

Środowiskowa obsługa inwestorów

Podstawę istnienia i rozwoju naszej firmy stanowi działalność polegająca na świadczeniu usług z zakresu ochrony środowiska i ochrony stanowisk pracy. Sprowadza się ona do wykonywania analiz chemicznych, pomiarów emisji, pomiarów na stanowiskach pracy, opracowywaniu przewidzianych prawem dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń.  

Obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo Ochrony środowiska sprawiają, że częstokroć spotykamy się z klientami już na etapie koncepcji nowego przedsięwzięcia. W ramach środowiskowej obsługi inwestorów doradzamy przy zakupie nieruchomości lub terenów inwestycyjnych.  Oferujemy sporządzanie KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia), raportów początkowych i raportów oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych dokumentów niezbędnych do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Prowadzimy w ich imieniu procedury, reprezentujemy przez stosownymi organami i współuczestniczymy w kontrolach.

Akredytowane pomiary i analizy chemiczne

Na etapie eksploatacji instalacji wykonujemy akredytowane analizy chemiczne: wody, ścieków, gleb, osadów, akredytowane pomiary: emisji pyłów, lotnych związków organicznych (LZO) i indywidualnych związków organicznych, pomiary hałasu oraz pomiary BHP na stanowiskach pracy (w tym pomiary oświetlenia). Przygotowujemy wnioski w wydanie operatów wodnoprawnych, decyzji na emisję gazów i pyłów, pozwoleń zintegrowanych lub pozwoleń sektorowych. Ponadto świadczymy pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm (m.in. naliczanie opłat, wypełnianie sprawozdań GUS, PRTR, KOBIZE itd.)

Prowadzimy obsługę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, stacji paliw, obiektów przemysłowych, liniowych  Ä˝ródeł zanieczyszczeń (autostrad, dróg krajowych, linii kolejowych, linii tramwajowych, linii energetycznych).

Podejmujemy się realizacji usług wynikających z indywidualnych potrzeb podmiotów gospodarczych różnych branż. świadczymy wysoce specjalistyczne usługi w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych, opracowań ekofizjograficznych i map tematycznych w oparciu o GIS.

NASZA OFERTA

pobór prób

Pobór prób

Oferujemy akredytowane usługi próbobiorcze próbek przeznaczonych do badań: - chemicznych, - mikrobiologicznych - parazytologicznych.

analizy chemiczne

Analizy chemiczne

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres analiz chemicznych. Zaspokajają one potrzeby rynku w związku z prawnymi wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia.

pomiary emisji

Pomiary emisji

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz lotnych związków organicznych jako sumy LZO wyrażonej w mg C/m3.

monitoring składowisk

Monitoring składowisk

Oferujemy wszechstronne usługi związane z monitoringiem składowisk odpadów w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Ĺšrodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.

pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z pomiarami akustycznymi, ich interpretacją oraz ilustracją wyników w układach tabelarycznych i w formie map.

pomiary na stanowiskach pracy

Pomiary na stanowiskach pracy

Obowiązek monitorowania środowiska na stanowisku pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych do stanowiska pomiarów, tzw. "pomiarów stanowiskowych".

obsługa inwestorów

Obsługa inwestorów

Oferujemy kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska poprzez sporządzanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych.

prace studialne

Prace studialne

Firma Labotest oferuje opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub wniosków o wydanie właściwego pozwolenia sektorowego.

KONTAKT

Nazwa firmy

"Labotest" Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki

Adres firmy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67
87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

Telefon: 56 619-55-01
Fax: 56 619-55-02

Kontakt internetowy

Biuro: biuro@labotest.com.pl
Szef: szef@labotest.com.pl