Pobór prób - Analizy chemiczne - Pomiary emisji - Monitoring - Pomiary hałasu - Pomiary na stanowiskach pracy - Obsługa inwestorów - Prace studialne - Inne usługi

O FIRMIE


Prowadzimy działalność w zakresie ochrony środowiska niezmiennie od ponad 20 lat. Mówimy o sobie, że jesteśmy Firmą Rodzinną chociaż w większości nie jesteśmy z sobą spokrewnieni. Od kilku lat posiadamy status laboratorium akredytowanego nadany certyfikatem PCA o numerze AB 894 (Zakres Akredytacji).

W odpowiedzi na potrzeby rynku systematycznie rozszerzamy zakres swoich usług. Oferujemy roztropne ceny, w zamian przekazujemy wyniki wiarygodnych analiz i rzetelnie wykonanych pomiarów. Wykazujemy otwartość na rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Podjęcie z nami współpracy gwarantuje pozyskanie solidnego partnera.

NASZA OFERTA
pobór prób

Pobór prób

Oferujemy akredytowane usługi próbobiorcze próbek przeznaczonych do badań: - chemicznych, - mikrobiologicznych - parazytologicznych.

analizy chemiczne

Analizy chemiczne

W oparciu o własne laboratoria oferujemy szeroki zakres analiz chemicznych. Zaspokajają one potrzeby rynku w związku z prawnymi wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia.

pomiary emisji i imisji

Pomiary emisji i imisji

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz lotnych związków organicznych jako sumy LZO wyrażonej w mg C/m3.

monitoring składowisk

Monitoring składowisk

Oferujemy wszechstronne usługi związane z monitoringiem składowisk odpadów w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.

pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Pomiary hałasu i modelowanie akustyczne

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z pomiarami akustycznymi, ich interpretacją oraz ilustracją wyników w układach tabelarycznych i w formie map.

pomiary na stanowiskach pracy

Pomiary na stanowiskach pracy

Obowiązek monitorowania środowiska na stanowisku pracy pociąga za sobą konieczność wykonywania właściwych do stanowiska pomiarów, tzw. "pomiarów stanowiskowych".

obsługa inwestorów

Obsługa inwestorów

Oferujemy kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska poprzez sporządzanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych.

prace studialne

Prace studialne

Firma Labotest oferuje opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub wniosków o wydanie właściwego pozwolenia sektorowego.

inne usługi

Inne usługi

Nasza firma przeprowadza kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze dla każdego rodzaju obszaru i przedsięwzięcia tj. obiekty liniowe, oraz powierzchniowe.

KONTAKT

Nazwa firmy

"Labotest" Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki

Adres firmy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61-67
87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

Telefon: 56 619-55-01
Fax: 56 619-55-02

Kontakt internetowy

Biuro: biuro@labotest.com.pl
Szef: szef@labotest.com.pl